سوالات امتحانی دی ماه 97
 
 
 
 
   
سوالات امتحانی 
 

دهم ریاضی

دهم تجربی

یازدهم ریاضی

یازدهم تجربی

دین و زندگی

 

دین و زندگی

ص1.pdfص2.pdf

دین و زندگی

ص1.pdfص2.pdf

ص3.pdfص4.pdf

ص5.pdf

دین و زندگی

ص1.pdfص2.pdf

ص3.pdfص4.pdf

ص5.pdf

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

هندسه 

زیست شناسی

حسابان

ص1.pdfص2.pdf

زیست شناسی

نگارش 1

نگارش 1

آزمایشگاه

آزمایشگاه

تفکر وسواد رسانه

تفکر وسواد رسانه

فارسی 2

ص1.pdfص2.pdf

فارسی 2

ص1.pdfص2.pdf

شيمي

ص1.pdfص2.pdf

شيمي

ص1.pdfص2.pdf

شيمي

ص1.pdfص2.pdfص3.pdf

شيمي

ص1.pdfص2.pdfص3.pdf

رياضي

ص1.pdfص2.pdf

رياضي

ص1.pdfص2.pdf

آمار و احتمال

ص1.pdfص2.pdf

رياضي

ص1.pdfص2.pdf

آمادگی دفاعی

آمادگی دفاعی

انسان و محیط زیست

ص1.pdf

انسان و محیط زیست

ص1.pdf

فیزیک

فیزیک

فیزیک

فیزیک

---

---

نگارش 2

نگارش 2

جغرافیا

جغرافیا

زمین شناسی

زمین شناسی

---

---

تاریخ معاصر

تاریخ معاصر

عربی

عربی

عربی

عربی

فارسی 1

فارسی 1

هندسه 2

---