آزمون دهم
 
     
   
دهم تجربی
 

آزمون تست1

با دقت به سوال های زیر پاسخ دهید.

     
   
آزمون آنلاین/مسابقه
 

آزمون تست

با دقت به سوالات زیر پاسخ دهید

     
   
آزمون آنلاین/مسابقه
 

آزمون فیزیک دوازدهم


     
   
آزمون آنلاین/مسابقه
 

سال تحصیلی 98-97

آزمون  شیمی دهم تجربی

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
   
آزمون آنلاین 
 

ازمون دوازدهم

در کدام ابیات کردار بر گفتار ترجیح داده شده است؟

     
   
آزمون آنلاین/مسابقه
 

یازدهم

شیمی2
این آزمون به صورت تستی می باشد.
برای شرکت در این آزمون ابتدا باید در سایت وارد شوید.

     
   
آزمون آنلاین/مسابقه
 

آزمون هشتم

ادبیات فارسی دوم دبیرستان
این آزمون به صورت تستی می باشد.
برای شرکت در این آزمون ابتدا باید در سایت وارد شوید.

     
   
آزمون آنلاین
 

آزمون ششم

عربی دوم دبیرستان
این آزمون به صورت تستی می باشد.
برای شرکت در این آزمون ابتدا باید در سایت وارد شوید.

     
   
آزمون آنلاین
 

آزمون پنجم

جغرافیا دوم دبیرستان
این آزمون به صورت تستی می باشد.
برای شرکت در این آزمون ابتدا باید در سایت وارد شوید.

     
   
آزمون آنلاین
 

آزمون چهارم

مطالعات اجتماعی اول دبیرستان
این آزمون به صورت تستی می باشد.
برای شرکت در این آزمون ابتدا باید در سایت وارد شوید.

     
   
آزمون آنلاین
 

آزمون سوم

زبان فارسی دوم دبیرستان
این آزمون به صورت تستی می باشد.
برای شرکت در این آزمون ابتدا باید در سایت وارد شوید.

     
   
آزمون آنلاین
 

آزمون دوم

ادبیات فارسی دوم دبیرستان
این آزمون به صورت تستی می باشد.
برای شرکت در این آزمون ابتدا باید در سایت وارد شوید.

     
   
آزمون آنلاین/مسابقه
 

ازمون اول

این آزمون به صورت تست می باشد.

     
   
آزمون آنلاین/مسابقه
 

سال تحصیلی 98-97

آزمون فیزیک دهم ریاضی

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
   
آزمون آنلاین/مسابقه
 

سال تحصیلی 98-97

آزمون زیست دهم تجربی

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
   
آزمون آنلاین/مسابقه
 

سال تحصیلی 97-96

آزمون شماره 1
شیمی دهم

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
   
آزمون آنلاین/مسابقه
 

سال تحصیلی 97-96

آزمون شماره 2
فارسی دهم

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
   
آزمون آنلاین/مسابقه
 

سال تحصیلی 97-96

آزمون شماره 3
زیست شناسی یازدهم

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
   
آزمون آنلاین/مسابقه
 

سال تحصیلی 97-96

آزمون شماره 4
فارسی دهم

     
   
آزمون آنلاین/مسابقه
 

سال تحصیلی 97-96

آزمون شماره 5
شیمی یازدهم

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
   
آزمون آنلاین/مسابقه
 

سال تحصیلی 98-97

آزمون ریاضی  دهم ریاضی

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.